خانه / اخبار کوتاه / برتری نماینده فداغ در دومین روز از مسابقات جام نوروز ۱۴۰۳

اندرزگذشتگان

اندرزی از گذشتگان برای انها ئیکه سر مایه و هستی خودرا از راه طمع در اختیار دیگران میگذارند
ای پسر لحظه ای تو گوش بده .
گوش بر قصه دو موش بده .
که یکی پیر بود و عاقل بود ..
دگری بچه بود و جا هل بود .
هر دو در کنج سقف یک خا نه ..
دا شتند از برای خود لا نه .
گر به ای هم در ان حوالی بود ..
کز دغل پر ز صدق خالی بود .
چشم گربه چون به موش افتا د ..
به فریبش زبان چرب گشاد .
گفت ای موش جان چه زیبا ئی ..
تو چرا پیش من نمی ائی .
هرچه خواهد دل تو من دارم ..
پیش من ا که پیش تو ارم .
پیر موش این شنید واز سر پند ..
گفت با موش بچه کا ی فرزند .
نروی گر به گو ل میز ندت ..
دور شو ورنه پوست میکندت .
بچه موش سفهی بی مشعر ..
این سخن را نکرد از ا و با ور .
گفت منعم از گربه از پی چیست ..
او مرا دوست است و دشمن نیست .
گر به هم از قبیله موش است ..
مثلما صاحب دم و گوش است .
تو ببین چشم او چه مقبول است ..
چه صدا نا زک است ومعقول است .
باز ان پیر موش کار اگاه ..
گفت با موش بچه گمراه .
به تو میگو ای پسر در رو ..
حر ف این کهنه گرگرا مشنو .
گفت مو شک که هیچ نگ ریزم ..
از چنین دوست من نپر هیزم .
گربه زین گفت و گو چو گل بشکفت ..
بار دیگر ز مکر وحیله بگفت .
من رفیق تو ام مترس و بیا ..
ترس بیهو ده از رفیق چرا .
پیر موش از زبان ان فر توت ..
ماند مات و معطل و مبهوت .
گفت وه این چقدر طناز است ..
چه زبان باز و حیله پر داز است .
بچه موش سفیهه و بی ادراک ..
گفت من میر وم ندارم باک .
بانگ زد پیر موش کای کودن ..
این قدر حر فهای مفت مزن .
تو گه با شی وگربه کیست الا غ ..
رفتن و مردنت یکی است الاغ .
گربه با موش اشنا نشود ..
گرگ با بره هم چرا نشود .
پر دغل گربه به فن استاد ..
باز اهسته لب به نطق گشاد .
گفت این حر فها تو گوش مکن ..
گوش بر حرف پیر موش مکن .
پیر ها غا لبا خر ف با شند ..
از ره راست منحرف با شند .
نقل و بادام دارم و گردو ..
من به تو میدهم بده تو به او .
بچه حرف نشنو وساده ..
به قبول دروغ ا ماده .
سخن کذب گربه صدق انگاشت ..
رفت و فورا بنای ناله گذاشت .
که بدادم رسید مردم من ..
بی جهت گول گربه خوردم من .
دمم از بیخ کند و دستم خورد ..
شکمم پاره کرد وگو شم برد .
پنجه اش رفت تا جگر گا هم ..
من چنین دوست را نمی خو ا هم .
پیر موشش جواب داد برو ..
بعد از این پند پیر را بشنو .
هر که حرف بزر گتر نشنید ..
ان ببیند که بچه موش بدید

باتشکراز جناب آقای جهانپناه

درباره‌ی فداغ نيوز

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + 9 =