خانه / اخبار کوتاه / برتری نماینده فداغ در دومین روز از مسابقات جام نوروز ۱۴۰۳

درخواست آقای جهان پناه از مسئولان لار وگراش

یکی از شهروندان فداغی که دراکثر کارهای خیر ومخصوصا کارهای زیربنایی فداغ نقشی اساسی ایفاء نموده اند درخواست معقولانه ای از مسئولان نموده اند که امیدواریم به خاطر کارهای شایسته ای که برای فداغ انجام داده اند مسئولان محترم نظر لطفی به ایشان داشته باشند
متن نامه ایشان بدین شرح می باشد

با درود
با عنایت فداغ نیوز محترم
نا مه سر گشاده به مسئو لین محتر م شهر ستانهای لار وگراش پس مقداری مقدمه
انان که خاک را بنظر کیمیا کنند .
ایا بود که گوشه چشمی بما کنند .
تا قبل از استقلال شیخ نشینهای خلیج فارس برای مسافرت به انجاها احتیاجی بگذرنامه نداشتیم اولین استقلالی که گرفت کویت بود و سفارت ایران در انجا دائر گردید ومن ازقطر با نامه از طریق پست تقا ضای گذر نامه نمودم و چون پایان خدمت ویا معا فیت سر بازی نداشتم موافقت نشد نا مه ای به اقای امیر عباس هویدا نخست وزیر نوشتم که ما ایرانی هستیم و میخو اهم با افتخار ایرانی بودن مسا فرت نما یم چو ن کار و امرار معاش ما از انجا میباشد وچنانچه گذر نامه ندهید اگر هر وجب هم یک ما مور بگذارید ما به انجا میر ویم بعد از مدتی یک برگ پرسش نامه از سفارت ایران در کویت برایم امد که انرا پر نموده وبا عکس فرستادم به سفارت ایرا ن ویک جلد گذر نامه برایم صادر شد که با پست برایم به قطر فرستادند که بعد از ان دیگر با گذر نامه مسافرت میکردم
حال مد تی بیش از ده سال است که دیگر مسا فرت نمیکنم وزمینی کشاورزی دارم که در تاریخ ۱۹- ۶ -۱۳۳۸ از اقای علی بامداد لاری خریده ا م ودرسال ۱۳۴۰ در دفتر اسناد رسمی جهرم به ثپت رسیده وچند سال قبل تقسیم نمو ده ایم ومن در سال ۱۳۶۸ از ۶ کیلو متری شرق فداغ برای فداغ لوله کشی نموده ام که کلیه مخارج ومصارف ان تا اول فداغ خود م متعهد وپردات نمودم وشبکه داخلی در سال ۱۳۷۰ بو سیله جهاد سازند گی تکمیل گردید و هم چنین برای احداث سد فداغ فاز اول ودوم ان اقدام نمودم واقای راستی نما ینده محترم مجلس شورای اسلامی در انو قت مبلغ یک میلیون تومان برای سد فداغ به جهاد سازندگی پر دا ختند
حال با این همه مقدمه ومو خره ایامیشود که اداره اب و فا ضلاب یک انشعاب نیم اینچ که لوله از داخل زمین خودم میگذرد برای مصارف شخصی خصو صا اب قلیان بمن بدهند ووجدانا و شرعا وقانو نا بمصرف زراعت نرسانم
ویا اینکه بتوانم یک چاه دستی به همین منوال حفر نمایم تو ضیحا اینکه در سال ۱۳۷۰ جهاد سازندگی ارد چند حلقه چاه برای از مایش ساخت سد حفر نمود که یکی از از انها در زمین من بود که مخرو به شده وپول حفر چاها را هم من دادم
باشد که مسئو لین محترم گو شه چشمی بما کنند
احمد جهان پناه ۷۲ ساله فداغ

درباره‌ی فداغ نيوز

4 نظر

 1. با درود
  متاع کفر ودین بی مشتری نیست ..
  یکی این دیگری ان میپسندد.
  به قمار خانه رفتم . همه پاک باز دیدم ..
  چو به صو معه رسیدم . همه ذاهد ریائی .

 2. با درود
  مدتهاست که میگو یند جهاد کشاورزی اب فاریاب بویسله لوله به کشا ورزان میرساند اگر کسی پشت کار داشته باشد و پی گیر ان بشود بسیار خوب وبجا میبا شد چون دیگر نه نیازی به موتور است با در سر ها یش . ونه احتیاجی به پمپ بر قی . فدا کاری برای پی گیر ی ان لا زم است

 3. بادرود
  نظر و خواسته من این مسئو لین میبا شند که گو شه چشمی بما کنند
  انکه منظور شماست میگویند در مثلث بر مودا و خارج ااز دسترس میبا شد وما هم بااو کا ری نداریم

 4. علی أصغر خاکبیز

  با سلام . درخواست جناب جهانپناه مبنی بر جبران کمبود وجود آب شرب أز طریق أخذ کنتور مصارف آب آشامیدنی مورد تأیید و در خواست همه کشاورزان و ساکنین حومه فداغ أست . لیکن أگر إین برادر نسخه أی از مشروح در خواست را با به امضای دیگر زارعین رسانده و شورای اسلامی هم هم ذیل آن پی نوشت نماید قطعأ در حصول نتیجه تسریع خواهد شد . با إحترام
  ضمنأ . ضمن إحترام به جناب جهانپناه بعنوان بزرگتر . درج إین شعر قشنگ عرفانی مقدمه بجایی برای در خواست إین أمر نبود . و صراحت بیشتر إینکه مسولین فعلی در شهر لار و گراش نمیتوانند مخاطب إین شعر قبا سلام . درخواست جناب جهانپناه مبنی بر جبران کمبود وجود آب شرب أز طریق أخذ کنتور مصارف آب آشامیدنی مورد تأیید و در خواست همه کشاورزان و ساکنین حومه فداغ أست . لیکن أگر إین برادر نسخه أی از مشروح در خواست را با به امضای دیگر زارعین رسانده و شورای اسلامی هم هم ذیل آن پی نوشت نماید قطعأ در حصول نتیجه تسریع خواهد شد . با إحترام
  ضمنأ . ضمن إحترام به جناب جهانپناه بعنوان بزرگتر . درج إین شعر قشنگ عرفانی مقدمه بجایی برای در خواست إین أمر نبود . و صراحت بیشتر إینکه مسولین فعلی در شهر لار و گراش نمیتوانند مخاطب إین شعر قشنگ إلهی عرفانی باشند شنگ إلهی عرفانی باشند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 + = 11